Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Правила понашања

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

Примењујући норме лепог понашања у школи сваки ученик омогућава себи да се лакше, сигурније и са више самопоуздања креће кроз живот и да се новостеченим навикама њихова личност оплемењује и продубљује.

Лепо понашање ученика подразумева:

 • Пристојно облачење: Чиста гардероба, пристојна дужина сукње, удобна и чиста обућа, без претеривања у модним детаљима.
 • Лична хигијена: Чиста коса и уредна фризура, чисти и подрезани нокти, редовно одржавање хигијене целог тела.
 •  Понашање на часу: Редовно похађање и активно учествовање у настави, пристојно седење, неометано извођење наставе и ненапуштање часа без одобрења наставника. Коришћење мобилног телефона и слушање музике за време часа којим се ремети час је забрањено. По завршетку часа учионицу оставити уредну и чисту.
 • Понашање према запосленима у школи: Ученик је дужан да се са поштовањем и уважавањем опходи према разредном старешини, предметним наставницима и осталим радницима школе. Пристојност налаже да се старијима персира и да се не прича са пуним устима и са рукама у џеповима.
 • Понашање за време одмора: За време малог одмора се излази само по потреби, а за време великог одмора ученици излазе у школско двориште. Трчање по ходницима школе, викање, свађа, туча, скакање по степеништу су израз крајње нетолеранције и некултуре.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

Код деце треба стварати навике и осећај одговорности, учити да их друштво прихвати због њиховог доброг понашања, што су и основне обавезе родитеља према деци. Родитељ треба са наставницима да успостави узајамно поверљиве и добронамерне односе, настојећи да код деце развије радне навике и лепо понашање.

Да би остварио тај циљ од родитеља се очекује да:

 • Прати понашање, учење и успех детета, односно, редовно се информише о томе;
 • Сарађује са одељенским старешинама и предметним наставницима;
 • Редовно присуствује родитељским састанцима;
 • Сарађује са стручном службом школе;
 • Поштује молбе, сугестије и предлоге дежурног наставника;
 • Ако постоји конфликт деце, да га решава искључиво у сарадњи са одељенским старешином и стручном службом школе;
 • Да на време измирује своја новчана дуговања према школи;
 • Да показује добру вољу и жељу за сарадњом са школом и да у оквиру својих могућности помогне школи у реализацији њених планираних задатака;
 • Да у школу долази пристојно обучен.
Родитељу је у школи забрањено:
 • Да за време трајања наставе улази и ремети рад наставника и ученика;
 • Да пред ученицима и осталим запосленима омаловажава и вређа наставнике, ученике или неког од запослених у школи;
 • Да за време малог одмора обавља разговор са разредним старешином;
 • Да пуши у просторијама школе.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Понашање на радном месту је одраз и верна слика нашег понашања у друштвеном и приватном животу. Својим понашањем доприносимо да у школи владају хармонични и колегијални односи.

Правила понашања запослених подразумевају:
 • Однос према раду. Од наставника се очекује да поштују своје радне обавезе:
  • Благовремени долазак на радно место;
  • Одлазак на време на часове;
  • Благовремено обавештавање надлежне о свом изостајању са посла;
  • Поштовање распореда дежурства;
  • Прикладно одевање, тако да својим изгледом делује васпитно на ученике;
 • Однос према колегама. Најбоља гаранција за правилан колегијалан однос су:
  • Међусобна толеранција;
  • Прихватање критике;
  • Пажња и љубазност;
  • Међусобно поштовање;
  • Уважавање других мишљења.
 • Однос према ученицима:
  • Наставник треба да уважава личност ученика, да га не исмејава и не омаловажава, да не користи ружне речи, псовке и вређа ученике по верској и националној основи. Пред ученицима треба да се понаша смирено, да буде предусретљив, љубазан и да ученику пружи помоћ и потребна обавештења. Не сме да буде вербално и физички агресиван. У оцењивању мора да буде објективан и непристрасан, а сукобе и неспоразуме између ученика решава споразумно на часовима одељенске заједнице и да својим саветима развија код деце правилне другарске односе.
 • Однос директора школе према запосленима:
  • Директор запосленима у школи треба да служи као пример и да својим држањем и залагањем у раду ствара свој ауторитет. Директор треба да се опходи према свим запосленима једнако и непристрасно.
Запосленима у школи је забрањено да:
 • Уносе оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети повреде ученицима и запосленима;
 • Пуши у просторијама школе и школском дворишту;
 • Уноси, односно користи алкохол, опијате и наркотичка средства;
 • Користи мобилни телефон за време наставе;
 • Физички и психички кажњава и вређа личност ученика.

За непоштовање правила запослени одговара у складу са законом и статутом школе.